Karel Halačka

email: Halackak@gmail.com

tel.: +420722696452